ALGEMENE VOORWAARDEN

1 - Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website feelgoodhealth.nl en iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u en FEEL GOOD HEALTH.
 2. Bedrijfsinformatie: 
  FEEL GOOD HEALTH COMPANY, (onze bedrijfgevens zijn ook gedeponeerd bij de KVK te Amsterdam).
  Postbus 3042
  1001 AA AMSTERDAM
E-mailadres: info@feelgoodhealth.nl
KvK-nummer: 34157942
Btw-identificatienummer: NL8089.58.691.B01

Back to Top

2 - Artikel 2 Gegevens

 1. U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.
 2. FEEL GOOD HEALTH garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
 3. FEEL GOOD HEALTH zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.
 4. U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website.

Back to Top

3 - Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.
 2. FEEL GOOD HEALTH Kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede.

Back to Top

4 - Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van FEEL GOOD HEALTH van uw bestelling.
 2. Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door FEEL GOOD HEALTH is geaccepteerd.

Back to Top

5 - Artikel 5 Levering

 1. Wij streven erna om uw bestelling de volgende dag in huis te hebben. Omdat we geen fysieke winkels hebben kan het zijn wanneer u meerdere producten besteld dat deze in beide winkels liggen. Dan hebben we dus een extra dag nodig om de bestellingen bij elkaar te voegen om deze gelijk te verzenden.
 2. U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
 4. Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw eigen rekening.
 5. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 14 dagen hebt u het recht de overeenkomst te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail of brief aan FEEL GOOD HEALTH te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 7 dagen, na de ontvangst van het product bij FEEL GOOD HEALTH, aan u geretourneerd.

Back to Top

6 - Artikel 6 Betaling

 1. Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen via Ideal.
 2. FEEL GOOD HEALTH gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Back to Top

7 - Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

FEEL GOOD HEALTH blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Back to Top

8 - Artikel 8 Garanties

 1. FEEL GOOD HEALTH garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.
 2. U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.
 3. Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal FEEL GOOD HEALTH binnen 14 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt FEEL GOOD HEALTH ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.
 4. Na verloop van de in artikel 9.3-genoemde garantietermijn is FEEL GOOD HEALTH gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
 5. De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van FEEL GOOD HEALTH, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Back to Top

9 - Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien de door FEEL GOOD HEALTH geleverde producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van FEEL GOOD HEALTH jegens u beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder artikel 8 (garanties) is geregeld.
 2. De aansprakelijkheid van FEEL GOOD HEALTH voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.
 3. FEEL GOOD HEALTH sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van FEEL GOOD HEALTH, waaronder de website, door een derde.
 4. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FEEL GOOD HEALTH of haar ondergeschikten.

Back to Top

10 - Artikel 10 Risico tijdens het transport

 1. Gedurende het transport van de producten zal FEEL GOOD HEALTH het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Back to Top

11 - Artikel 11 Afkoelingsperiode

 1. U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. FEEL GOOD HEALTH zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en bijbehorende stukken.
 2. De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

Back to Top

12 - Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Back to Top

13 - Artikel 13 Betaling

 1. Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met Ideal of overmaken op de rekening van FEEL GOOD HEALTH.
 2. FEEL GOOD HEALTH gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Back to Top

14 - Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij FEEL GOOD HEALTH, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie FEEL GOOD HEALTH niet gelieerd is.
 2. U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
 3. Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Back to Top

15 - Artikel 15 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Back to Top

16 - Artikel 16 Diversen

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van FEEL GOOD HEALTH geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. FEEL GOOD HEALTH is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. FEEL GOOD HEALTH zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Back to Top

17 - Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door FEEL GOOD HEALTH aangepast worden. FEEL GOOD HEALTH adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Back to Top